داستان موفقیت بیل گیتس، یکی از بنیانگذاران مایکروسافت