ریک‌و‌مورتی دوست داشتید؟ عاشق مخالفان خورشیدی می‌شوید!