4 شهریور 1401
جک ما بنیانگذار علی بابا و ثروتمندترین مرد چین

جک ما بنیانگذار علی بابا و ثروتمندترین مرد چین

جک ما بنیانگذار علی بابا و ثروتمندترین مرد چین جک ما یکی از بنیانگذاران علی بابا، ثروتمندترین مرد چین و […]