داستان موفقیت وارن بافت، بزرگترین سرمایه گذار جهان