مهارت‌های سخت: تعریف، مثال و مقایسه با مهارت‌های نرم