28 تیر 1400
تضمین و کنترل کیفیت

تضمین و کنترل کیفیت

تضمین و کنترل کیفیت تضمین کیفیت (QA) و کنترل کیفیت (QC) دو واژه ای هستند که اغلب به جای یکدیگر […]