1 مرداد 1400
میز صدای مشتریان (VOCT)

میز صدای مشتریان (VOCT)

میز صدای مشتریان (VOCT) استقرار عملکرد کیفیت (QFD) با کاوش و کشف نیازهای مشتری آغاز می شود. تعدادی ابزار و […]