16 تیر 1400
SBAR (وضعیت، سابقه، ارزیابی، پیشنهاد)

SBAR (وضعیت، سابقه، ارزیابی، پیشنهاد)

SBAR (وضعیت، سابقه، ارزیابی، پیشنهاد) SBAR (موقعیت، پیشینه، ارزیابی، پیشنهاد) یک ابزار ارتباط شفاهی یا کتبی است که به ارائه […]