ماجرای بداهه سرایی ملک الشعرای بهار
18 آذر 1400
ماجرای بداهه سرایی ملک الشعرای بهار

ماجرای بداهه سرایی ملک الشعرای بهار

ماجرای بداهه سرایی ملک الشعرای بهار   پدر محمد تقی بهار نیز مانند خود او لقب ملک الشعرایی داشته است. […]